Chia sẻ cách cài đặt và vận hành SPO Cardano: II. Tối ưu hiệu suất máy chủ Ubuntu.

I. Tăng giới hạn mở file.

Tăng giới hạn mở file của máy chủ bằng cách chỉnh sửa file limits.conf

sudo nano /etc/security/limits.conf

thêm dòng sau vào cuối file, chỉnh sửa USERNAME bằng username của bạn.

<USERNAME> soft nofile 800000
<USERNAME> hard nofile 1048576

II. Thêm bộ nhớ ảo cho máy chủ Ubuntu (swap space).

  1. Kiểm tra xem máy chủ có bộ nhớ ảo hay chưa?

sudo swapon –show

hoặc

free -h

2. Kiểm tra bộ nhớ khả dụng của máy chủ.

df -h

máy chủ sẽ trả về như sau

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 796M 79M 717M 10% /run
/dev/sda3 194G 12G 173G 7% /
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda2 2.0G 132M 1.7G 8% /boot
tmpfs 796M 0 796M 0% /run/user/1000

Theo thông tin trên thì hệ thống còn trống 173G

3. Tạo file swap

Chạy lệnh sau với bộ nhớ swap là 8G, bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu.

sudo fallocate -l 8G /swapfile

Xác thực xem hệ thống đã để dành đúng 8G bộ nhớ chưa.

ls -lh /swapfile

4. Enable swap file

Chỉ cho phép user root truy cập swapfile bằng lệnh sau:

sudo chmod 600 /swapfile

Xác thực thay đổi

ls -lh /swapfile

Đánh dấu file làm dung lượng swap bằng lệnh.

sudo mkswap /swapfile

5. Đặt file swap thành vĩnh viễn

Backup file fstab.bak

sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak

Thêm dòng sau vào cuối file fstab bằng lệnh

echo ‘/swapfile none swap sw 0 0’ | sudo tee -a /etc/fstab

Verify

free -h

III. Tối ưu hóa hiệu suất linux

1. Tối ưu hóa hiệu suất bằng cách chỉnh sửa file sysctl.conf

sudo nano /etc/sysctl.conf

Thêm phần sau vào cuối file sysctl.conf

fs.file-max = 10000000
fs.nr_open = 10000000
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 2048
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 240
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 4
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5
#Use Google’s congestion control algorithm
net.core.default_qdisc = fq
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr

Reload /etc/sysctl.conf

sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf

IV. Tạo file bảo toàn hệ thống khi khởi động lại

sudo nano /etc/rc.local

Dán đoạn mã sau vào file rc.local

#!/bin/bash
#Give CPU startup routines time to settle.
sleep 120
sysctl -p /etc/sysctl.conf
exit 0

V. Đồng bộ thời gian với Chrony.

Cài đặt Chrony

sudo apt install chrony

Cấu hình chrony

sudo nano /etc/chrony/chrony.conf

Copy đoạn mã sau vào file chrony.conf (xóa đoạn mã cũ nếu có)

pool time.google.com iburst minpoll 2 maxpoll 2 maxsources 3 maxdelay 0.3
pool time.facebook.com iburst minpoll 2 maxpoll 2 maxsources 3 maxdelay 0.3
pool time.euro.apple.com iburst minpoll 2 maxpoll 2 maxsources 3 maxdelay 0.3
pool time.apple.com iburst minpoll 2 maxpoll 2 maxsources 3 maxdelay 0.3
pool ntp.ubuntu.com iburst minpoll 2 maxpoll 2 maxsources 3 maxdelay 0.3
# This directive specify the location of the file containing ID/key pairs for
# NTP authentication.
keyfile /etc/chrony/chrony.keys
# This directive specify the file into which chronyd will store the rate
# information.
driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift
# Uncomment the following line to turn logging on.
# log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 5.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can’t be used along with the ‘rtcfile’ directive.
rtcsync
# Step the system clock instead of slewing it if the adjustment is larger than
# one second, but only in the first three clock updates.
makestep 0.1 -1
# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system tz database
leapsectz right/UTC
# Serve time even if not synchronized to a time source.
local stratum 10

Hoàn tất cài đặt

sudo systemctl restart chrony

Về bangmap

Mọi bài viết chỉ vì mục đích thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như một lời khuyên đầu tư. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là cung cấp cho người dùng những tin tức và cập nhật mới nhất trong hệ sinh thái Cardano.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *