Theo dõi Aya Node với Grafana

sudo useradd --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin prometheus
sudo mkdir /etc/prometheus
sudo mkdir /var/lib/prometheus
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
sudo apt-get update && apt-get upgrade
wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.52.0/prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz
tar xfz prometheus-*.tar.gz
cd prometheus-2.52.0.linux-amd64

Có hai tệp nhị phân trong thư mục: prometheus là tệp nhị phân chính của Prometheus, và promtool.

sudo cp ./prometheus /usr/local/bin/
sudo cp ./promtool /usr/local/bin/
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/promtool
sudo cp -r ./consoles /etc/prometheus
sudo cp -r ./console_libraries /etc/prometheus
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/consoles
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/console_libraries
cd .. && rm -rf prometheus*

sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
 • Nếu nút Aya của bạn nằm trên một máy chủ khác với Prometheus, hãy thay thế localhost:9615 bằng <YOUR_SERVER_IP_ADDRESS>:9615
 • Bạn cũng cần đảm bảo rằng –prometheus-external đã được thêm vào tập tin start_aya_validator.sh.
global:
 scrape_interval: 15s
 evaluation_interval: 15s

rule_files:
 # - "first.rules"
 # - "second.rules"

scrape_configs:
 - job_name: "prometheus"
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
   - targets: ["localhost:9090"]
 - job_name: "aya_node"
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
   - targets: ["localhost:9615"]
promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/prometheus.yml
sudo -u prometheus /usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

Các thông báo sau đây cho biết trạng thái của máy chủ Prometheus. Nếu bạn thấy các thông báo sau, máy chủ của bạn đã được thiết lập chính xác.

level=info ts=2021-04-16T19:02:20.167Z caller=main.go:380 msg="No time or size retention was set so using the default time retention" duration=15d
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.167Z caller=main.go:418 msg="Starting Prometheus" version="(version=2.26.0, branch=HEAD, revision=3cafc58827d1ebd1a67749f88be4218f0bab3d8d)"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.167Z caller=main.go:423 build_context="(go=go1.16.2, user=root@a67cafebe6d0, date=20210331-11:56:23)"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.167Z caller=main.go:424 host_details="(Linux 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64 ubuntu2004 (none))"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.167Z caller=main.go:425 fd_limits="(soft=1024, hard=1048576)"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.167Z caller=main.go:426 vm_limits="(soft=unlimited, hard=unlimited)"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.169Z caller=web.go:540 component=web msg="Start listening for connections" address=0.0.0.0:9090
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.170Z caller=main.go:795 msg="Starting TSDB ..."
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.171Z caller=tls_config.go:191 component=web msg="TLS is disabled." http2=false
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.174Z caller=head.go:696 component=tsdb msg="Replaying on-disk memory mappable chunks if any"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.175Z caller=head.go:710 component=tsdb msg="On-disk memory mappable chunks replay completed" duration=1.391446ms
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.175Z caller=head.go:716 component=tsdb msg="Replaying WAL, this may take a while"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.178Z caller=head.go:768 component=tsdb msg="WAL segment loaded" segment=0 maxSegment=4
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.193Z caller=head.go:768 component=tsdb msg="WAL segment loaded" segment=1 maxSegment=4
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.221Z caller=head.go:768 component=tsdb msg="WAL segment loaded" segment=2 maxSegment=4
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.224Z caller=head.go:768 component=tsdb msg="WAL segment loaded" segment=3 maxSegment=4
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.229Z caller=head.go:768 component=tsdb msg="WAL segment loaded" segment=4 maxSegment=4
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.229Z caller=head.go:773 component=tsdb msg="WAL replay completed" checkpoint_replay_duration=43.716µs wal_replay_duration=53.973285ms total_replay_duration=55.445308ms
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.233Z caller=main.go:815 fs_type=EXT4_SUPER_MAGIC
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.233Z caller=main.go:818 msg="TSDB started"
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.233Z caller=main.go:944 msg="Loading configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.234Z caller=main.go:975 msg="Completed loading of configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml totalDuration=824.115µs remote_storage=3.131µs web_handler=401ns query_engine=1.056µs scrape=236.454µs scrape_sd=45.432µs notify=723ns notify_sd=2.61µs rules=956ns
level=info ts=2021-04-16T19:02:20.234Z caller=main.go:767 msg="Server is ready to receive web requests."
sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service
[Unit]
 Description=Prometheus Monitoring
 Wants=network-online.target
 After=network-online.target

[Service]
 User=prometheus
 Group=prometheus
 Type=simple
 ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
 --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
 --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
 --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
 --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries
 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID

[Install]
 WantedBy=multi-user.target
sudo systemctl daemon-reload && systemctl enable prometheus && systemctl start prometheus
wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.8.1/node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
sudo groupadd -f node_exporter
sudo useradd -g node_exporter --no-create-home --shell /bin/false node_exporter
sudo mkdir /etc/node_exporter
sudo chown node_exporter:node_exporter /etc/node_exporter
tar -xvf node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
mv node_exporter-1.8.1.linux-amd64 node_exporter-files
sudo cp node_exporter-files/node_exporter /usr/bin/
sudo chown node_exporter:node_exporter /usr/bin/node_exporter
sudo nano /usr/lib/systemd/system/node_exporter.service
[Unit]
Description=Node Exporter
Documentation=https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
Restart=on-failure
ExecStart=/usr/bin/node_exporter \
 --web.listen-address=:9100

[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo chmod 664 /usr/lib/systemd/system/node_exporter.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl status node_exporter
• node_exporter. service - Node Exporter
 Loaded: loaded (/usr/lib.systemmd/system/node_expoerter_service; enabled; vender preset: disabled)
 Active: active (running) Tue 2024-05-18 17:04:17 UTC; since 17h ago
  Docs: https://prometheus.io/docs/guides/node-exporter/
Main PID: 27646 (node_exporter)
 CGroup: /system.slice/node_exporter.service
      -27646 /usr/local/bin/node_exporter --web.listen-address=:9100
sudo systemctl enable node_exporter.service
sudo ufw allow proto tcp from any to any port 9100
sudo ufw reload
http://YOUR_SERVER_IP_ADDRESS:9100/metrics
# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the GC invocation durations.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0
go_gc_duration_seconds_sum 0
go_gc_duration_seconds_count 0
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 7
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.12.5"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 919280
...
rm -rf node_exporter-1.8.0.linux-amd64.tar.gz node_exporter-files
sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
global:
 scrape_interval: 15s
 evaluation_interval: 15s

rule_files:
 # - "first.rules"
 # - "second.rules"

scrape_configs:
 - job_name: "prometheus"
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
   - targets: ["localhost:9090"]
 - job_name: "aya_node"
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
   - targets: ["localhost:9615","localhost:9100"]
sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1 musl
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_11.0.0_amd64.deb
sudo dpkg -i grafana_11.0.0_amd64.deb
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable grafana-server
sudo systemctl start grafana-server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung