Update Aya Node

cd /home/${USER}/aya-node
./target/release/aya-node --version
sudo systemctl stop aya-node.service
cd /home/${USER}/aya-node
rm -r wm-devnet-chainspec.json
wget https://github.com/worldmobilegroup/aya-node/releases/download/devnet-v0.3.0/wm-devnet-chainspec.json
rm -r target/release/aya-node
wget -P target/release https://github.com/worldmobilegroup/aya-node/releases/download/devnet-v0.3.0/aya-node
chmod +x target/release/aya-node
sudo systemctl restart aya-node.service
cd /home/${USER}/aya-node
./target/release/aya-node --version

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung