4. Update Cardano Node

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
cd $HOME/git
git clone https://github.com/IntersectMBO/cardano-node.git cardano-node2
cd cardano-node2/
git fetch --all --recurse-submodules --tags
git checkout tags/8.9.3
ghcup upgrade
ghcup install ghc 8.10.7
ghcup set ghc 8.10.7
ghcup install cabal 3.8.1.0
ghcup set cabal 3.8.1.0
cabal update
ghc --version
cabal --version

a. Build the node:

cd $HOME/git/cardano-node2
cabal configure -O0 -w ghc-8.10.7
cabal build cardano-node cardano-cli
$(find $HOME/git/cardano-node2/dist-newstyle/build -type f -name "cardano-cli") version
$(find $HOME/git/cardano-node2/dist-newstyle/build -type f -name "cardano-node") version
sudo systemctl stop cnode
sudo cp $(find $HOME/git/cardano-node2/dist-newstyle/build -type f -name "cardano-cli") /home/user/.local/bin/cardano-cli
sudo cp $(find $HOME/git/cardano-node2/dist-newstyle/build -type f -name "cardano-node") /home/user/.local/bin/cardano-node
cardano-node version
cardano-cli version
sudo systemctl start cnode
cd $HOME/git/
rm -rf cardano-node-old
mv cardano-node cardano-node-old
mv cardano-node2 cardano-node

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung