Daily Archives: 03/02/2024

Giới thiệu Voltaire GovTool

Người đóng góp: Intersect Một giao thức blockchain phi tập trung thực sự phải áp dụng một mô hình quản trị nhằm thúc đẩy sự hợp tác và sự đồng thuận dân chủ trong mỗi bước đi. Bên cạnh sự liên kết xung quanh các nguyên tắc, quy trình, tổ chức và cơ chế cốt lõi, việc quản trị hiệu …

Đọc thêm