Pool

“Jackpot” ADA Staking

Jackpot with pool BBO The “Jackpot” account was created to provide a chance for large rewards for accounts that delegate to BBO. It is important to balance the benefits for accounts that have supported us from the beginning, while also making the event attractive enough for new accounts to participate, as well as our partners. ADA accumulated in the Jackpot …

Đọc thêm

Giải pháp ngăn ngừa tấn công Sybil của Cardano

Cơ chế khuyến khích của Cardano được thiết kế để khuyến khích các bên liên quan tham gia vào mạng lưới, bao gồm cả việc vận hành các pool cổ phần. Cơ chế phần thưởng tuân theo ba nguyên tắc: – Tổng phần thưởng cho pool cổ phần phải tỷ lệ thuận với quy mô của pool cho đến khi …

Đọc thêm